Referat fra Sømos generalforsamling 2018

Referat fra

Ordinær Generalforsamling.

Tirsdag d.20 marts 2018

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  Paul Lindekranz, Sanne Rasmussen Larsen                                                 
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Nuværende Kim ”Vognmand”
  7. Valg af 2 revisorer: Nuværende Leif ”Salle” Nielsen– C.E. Jørgensen
  8. Valg af 2 revisorsuppleanter: Nuværende Freddy Rasmussen – Finn Nielsen
  9. Eventuelt

 

 

 

 

 

Ad 1. Salle blev valgt

 

Ad 2. Tobias fortalte om året der var gået(samfundstjeneste- vandstand – havnesyn – hjemmeside)

 

Ad. 3. Sanne gennemgik regnskabet   (varmepumpe, isolering, toilet, maling)

                                                                                                                                                                             

Ad.4.  Forslag om brugerbetaling kr. 50,00 for ikke medlemmer der bruger slæbestedet                                    vedtaget                                         

             Forslag om kontrolgebyr / ansvarsforsikring                                                                                                             vedtaget                                                                                                                                                               

             Forslag om vedtægtsændringer §4.+§5.+§ 8                                                                                                                vedtaget

             Forslag om kontingent forhøjelse med 25 kr. for 2019                                                                                            vedtaget         

                                                                                                                        

 Ad. 5.  Sanne Rasmussen og Paul Lindekranz blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer

 

 Ad. 6.  Kim Vognmand blev genvalgt som suppleant, Julie Nielsen blev nyvalgt som suppleant

 

Ad. 7. Leif Salle Nielsen og CE Jørgensen blev genvalgt som revisorer

 

Ad. 8.  Freddy Rasmussen og Finn Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleanter

 

Ad. 9. Eventuelt

                             Id mærkning af bådene (aftale med Engstofte gods fra jan.2002)

                             Pålidelighedssejlads Nytænkning. Arbejdsgruppe: Jan, Claus, Thomas, Julie

                             Søkort/mærkning af sten o.s.v.  Arbejdsgruppe: Jan, Thomas, Tobias

                             Hjertestarter 1.ansøgning afslået. Vi har søgt igen

                             Naturpark Maribosøerne om shelder på Præstø og Hestø

                             Vandstanden i søerne

                             Ønske om at Paul laver arrangementet :”Kend din Sø”

 

 

Ændringerne i vedtægterne efter forslagsvedtagelserne i pkt. 4

 

  • 4 kontingentet udgør mindst 150 kr. årligt. UDGÅR og erstattes med

Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen forslag til kommende års kontingent.

Det betyder at i § 8 som dagsordens pkt. 4 indsættes: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

I § 4 UDGÅR ”kontingentet skal være indbetalt senest 14 dage efter forfaldsdag” erstattes med

Kontingentet skal være indbetalt rettidigt.

I § 5 UDGÅR ”Ligeledes kan et medlem der groft tilsidesætter de af byrådet vedtagne regler eksluderes”

Erstattes med: Overtrædelse af ordensreglementet ”SØMO” kan i grove tilfælde medføre bortvisning fra havnens område. I tilfælde af bortvisning skal ejeren straks fjerne sit fartøj m.m fra havnens område. Manglende iagttagelse heraf medføre, at havnemyndigheden i henhold til pkt.3.4 i bekendtgørelse 9139 af 15-04-2002(standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne) fjerner båden for ejerens regning og risiko.

                                                                                

 

 

Referent: Sanne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *