Vedtægter

 • §1.

Foreningens navn er Maribo Bådelaug “SØMO”, og dens hjemsted er i Maribo, Lolland Kommune.

 

 • §2

Foreningens formål er at fremme sejladsen på Maribo søerne

samt skabe gunstige forhold for bådejere og medvirke til ordnede forhold i havne- og søområde.

 

MEDLEMMERNE.

 • §3

Bådelauget administrer på vegne af lolland havne bådpladser og anviser dem til aktive medlemmer.

 Der optages også passive medlemmer.

IKKE medlemmer kan benytte slæbestedet mod betaling.

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

 • §4

Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen forslag til kommende års kontingent.

 Medlemmer under 16 år betaler halv kontingent.

Kontingentet skal være indbetalt rettidigt i modsat fald kan medlemmet slettes.

Der skal være tegnet en gyldig ansvarsforsikring på båden i den tid den ligger i vandet.

På forlangende fra et bestyrelsesmedlem, skal der forevises dokumentation for, at ansvarsforsikringen er tegnet og gyldig. Bestyrelsen kan opkræve et kontrolgebyr.

Størrelsen af dette bestemmer bestyrelsen.

 

 • §5

Et medlem, hvis adfærd kan give anledning dertil, kan ekskluderes af foreningen.

Overtrædelse af ordensreglementet for ”SØMO” kan i grove træk medfører bortvisningen fra havnens område. I tilfælde af bortvisning, skal ejeren straks fjerne sit fartøj m.m. fra havnens område. Manglende iagttagelse heraf kan medføre at havnemyndigheden i henhold til pkt. 3.4 i bekendtgørelse 9139 af 15-04-2002 (Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne) fjerner båden for ejerens regning og risiko.

Eksklusion kan foretages af bestyrelsen.

 

Den af bestyrelsen evt. foretagne eksklusion, kan indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 1

Æresmedlemmer kan udnævnes af en enstemmig bestyrelse.

 

GENERALFORSAMLINGEN.

 • §6

Generalforsamlingen er bådelaugets højeste myndighed i alle anliggender og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, når den er lovlig indvarslet. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Den afgør ved simpel majoritet de forslag, der i overensstemmelse med dagsordnen forelægges den.

Laugets opløsning kan dog kun vedtages med 2/3 majoritet af foreningens samlede aktive stemmeberettigede medlemmer.

 

 • 7

Stemmeberettigede medlemmer er aktive medlemmer, der er fyldt 16 år. Samt det eventuelle passive medlem der er indvalgt i bestyrelsen.

Forudsætning for stemmerettigheden er at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.

 • §8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. april og skal, for at være lovlig indvarslet, være bekendtgjort ved skriftlig henvendelse til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indsendes til formanden senest 14 dage før.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

                                              Valg af dirigent.

                                              Beretning.

                                              Regnskab

                                              Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

                                              Indkomne forslag.

                                              Valg.

                                              Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 10% af laugets stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret anmodning derom.

 • §9.

På generalforsamlingen vælges 5 bestyrelsesmedlemmer

for en periode af 2 år. Heraf op til 2 medlemmer vælges blandt de passive medlemmer. De 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige årstal, mens formanden og de sidste 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal – første gang ved lodtrækning.

For en periode af 1 år vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

 

BESTYRELSEN.

 

 • §10.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær, havnefoged og husmand. Dog kan et passivt medlem ikke bestride formandsposten. Formand og kasserer tegner foreningen.

 

 • §11.

Bestyrelses møde afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt.

 

 • §12.

Bådelaugets regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskabet og forelægger det i revideret stand på den ordinære generalforsamling.

Kassereren skal aflevere regnskabet til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 • §13.

I tilfælde af bådelaugets opløsning skal eventuel formue

overgå almen nyttigt formål

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 2020

og træder i kraft straks.

 

Formand: Jesper Andersen

Kasserer: Sanne Rasmussen           Sekretær: Sanne Rasmussen

Havnefoged: Poul Lindekrantz

Husmand: Pernille Weichel / Bjarne Andersen