Vedtægter

 • §1.

Foreningens navn er Maribo Bådelaug “SØMO”, og dens hjemsted er i Maribo, Lolland Kommune.

 

 • §2

Foreningens formål er at fremme sejladsen på Maribo søerne

samt skabe gunstige forhold for bådejere og medvirke til ordnede forhold i havne- og søområde.

 

MEDLEMMERNE.

 • §3

Bådelauget kan som aktive medlemmer optages alle, der har bådplads i Søndersø.

 Der optages også passive medlemmer.

IKKE medlemmer kan benytte slæbestedet mod betaling.

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

 • §4

Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen forslag til kommende års kontingent.

 Medlemmer under 16 år betaler halv kontingent.

Kontingentet skal være indbetalt rettidigt i modsat fald kan medlemmet slettes.

Der skal være tegnet en gyldig ansvarsforsikring på båden i den tid den ligger i vandet.

På forlangende fra et bestyrelsesmedlem, skal der forevises dokumentation for, at ansvarsforsikringen er tegnet og gyldig. Bestyrelsen kan opkræve et kontrolgebyr.

Størrelsen af dette bestemmer bestyrelsen.

 

 • §5

Et medlem, hvis adfærd kan give anledning dertil, kan ekskluderes af foreningen.

Overtrædelse af ordensreglementet for ”SØMO” kan i grove træk medfører bortvisningen fra havnens område. I tilfælde af bortvisning, skal ejeren straks fjerne sit fartøj m.m. fra havnens område. Manglende iagttagelse heraf kan medføre at havnemyndigheden i henhold til pkt. 3.4 i bekendtgørelse 9139 af 15-04-2002 (Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne) fjerner båden for ejerens regning og risiko.

Eksklusion kan foretages af bestyrelsen.

 

Den af bestyrelsen evt. foretagne eksklusion, kan indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 1

Æresmedlemmer kan udnævnes af en enstemmig bestyrelse.

 

GENERALFORSAMLINGEN.

 • §6

Generalforsamlingen er bådelaugets højeste myndighed i alle anliggender og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, når den er lovlig indvarslet. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Den afgør ved simpel majoritet de forslag, der i overensstemmelse med dagsordnen forelægges den.

Laugets opløsning kan dog kun vedtages med 2/3 majoritet af foreningens samlede aktive stemmeberettigede medlemmer.

 

 • 7

Stemmeberettigede medlemmer er aktive medlemmer, der er fyldt 16 år. Samt det eventuelle passive medlem der er indvalgt i bestyrelsen.

Forudsætning for stemmerettigheden er at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.

 • §8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. april og skal, for at være lovlig indvarslet, være bekendtgjort ved skriftlig henvendelse til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indsendes til formanden senest 3 dage før.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

                                              Valg af dirigent.

                                              Beretning.

                                              Regnskab

                                              Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

                                              Indkomne forslag.

                                              Valg.

                                              Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 10% af laugets stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret anmodning derom.

 • §9.

På generalforsamlingen vælges 5 bestyrelsesmedlemmer

for en periode af 2 år. Heraf kan det ene medlem vælges blandt de passive medlemmer. De 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige årstal, mens formanden og de sidste 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal – første gang ved lodtrækning.

For en periode af 1 år vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

 

BESTYRELSEN.

 

 • §10.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær, havnefoged og husmand. Dog kan et passivt medlem ikke bestride formandsposten. Formand og kasserer tegner foreningen.

 

 • §11.

Bestyrelses møde afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt.

 

 • §12.

Bådelaugets regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskabet og forelægger det i revideret stand på den ordinære generalforsamling.

Kassereren skal aflevere regnskabet til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 • §13.

I tilfælde af bådelaugets opløsning skal eventuel formue

overgå til Maribo Idrætsforbund.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 2018

og træder i kraft straks.

 

Formand: Tobias Johansen

Kasserer: Sanne Rasmussen Larsen

Havnefoged: Poul Lindekrantz

Sekretær: Kim Pedersen

Husmand: Kjeld Jensen